در قران به سه نوع یقین اشاره شده 
1.علم الیقین:با استفاده از اثبات و  استدلال و دلیل مثل  پی بردن  به اتش با استفاده از دود 
2.عین الیقین: با استفاده از شهود یعنی دیدن شعله های اتش 
3حق الیقین : یعنی بالاترین یقین که به وسله خدا به بندگان معصوم و برگزیده می رسد یعنی تجربه کردن اتش و فهمیدن