تصویری از قاتل سانچی!
تصاویری از کشتی فله بر چینی که گفته شده موجب غرق شدن کشتی نفتکش سانچی بوده!