عجیب ‌ترین آزمایش دنیا توسط ژان نولت انجام شد او 200 نفر را با سیمی به طول 1/6 کیلومتر به هم وصل کرد و جریان برق را از آن گذراند و برق همه را باهم گرفت ونتیجه گرفت که سرعت برق زیاد است!