۱- دقت کنید و به یاد بیاورید که چه افکار بدی از ذهنتان می‌گذرد و چه چیزهایی به خودتان می‌گویید که در شما احساسات بدی ایجاد می‌کند؟
۲- شاید با خودتان با لحن بد حرف می‌زنید، هرگاه این کار را می‌کنید به خودتان بگویید ساکت باش و چیزی نگو
۳- هر وقت که به شکل منفی و بد با خودتان صحبت کنید، از این جملات استفاده کنید.
۴- با خودتان با مهربانی صحبت کنید و از خودتان به خوبی تعریف کنید.
۵- وقتی که با خودمان صحبت می‌کنیم تصاویر ذهنی آن گفتگوها در ذهنمان ساخته می‌شوند اگر می‌خواهید که تأثیر گفتگوهای بد درونی را در ذهنتان کم کنید، باید کیفیت‌های فرعی این تصاویر ذهنی را تغییر دهید.
گاهی اوقات لازم است که کل تصاویر ذهنی را تغییر دهید و آنها را با تصایر ذهنی که به شما احساس خوبی می‌دهد جایگزین کنید. در زمان‌هایی هم لازم است که خودتان را جا به جا کنید و مکان خود را تغییر دهید. وقتی که این کار را انجام می‌دهید، احساس بهتری پیدا می‌کنید. فردی که احساس خوبی داشته باشد، می‌تواند تصمیمات بهتری بگیرد