یک وکیل دادگستری: چگونه برای خبرنگاران به‌خاطر یک خبر ۳۰۰ میلیون قرار صادر می‌شود ولی برای پیمانکار بیمارستانی که ویرانی عجیبش در زلزله  ۵ نفر را کشته، فقط ۱ میلیارد قرار صادر می‌شود؟